Ιστορικό

Η ΜΑΪΚΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. , δραστηριοποιείται παράχοντας

λογιστικές, συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες

σε επιχειρήσεις, από 25ετίας και πλέον, με αποτέλεσμα να έχει πλήρη γνώση της

αγοράς και των τάσεων της.

Μέσα από την ομαδικό κλίμα, την οργάνωση και την προσαρμογή στα συνεχόμενα

μεταβολές των οικονομικών συνθηκών της αγοράς, οι στελέχη της ΜΑΪΚΡΟ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. , έχουν αποκτήσει εμπειρίες και γνώσεις που

εξασφαλίζουν στην εταιρία, την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με συγκριτικά

χαμηλό κόστος.

Χάρη στην πολυετή πείρα των στελεχών της εταιρίας, τα οποία επιμορφώνουν

διαρκώς μέσω σεμιναρίων και προσωπικής έρευνας, η υποδειγματική διαχείριση

το χρόνο είναι ένα από τα βασικότερα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, έναντι

στις εξελίξεις των φοροτεχνικών, οικονομικών, πληροφοριακών συστημάτων που

εξελίσονται ραγδαία.