Υπηρεσίες φοροτεχνικού και οικονομικού συμβούλου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, ΕΤΑΚ, Ε5, Ε8, Φ1.010, κ.τ.λ.)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ( Φ.Μ.Υ., κ.τ.λ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α. - Φ.Π.Α.) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Ι.Κ.Α., κ.τ.λ.

ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ)